Help with using this page
Mark 10:13-31

13Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 14ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 16καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτά.

My wife cheated on me website dating sites for married people
viagra size website how to maximize effect of viagra
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
cheat on husband go why most women cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
viagra site viagra online
wer54w66sf32re2
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija

17Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 18 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 19τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ φονεύσῃς, Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20 δὲ ἔφη αὐτῷ· Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 21 δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἕν σε ὑστερεῖ· ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
read here cheat women women cheat on their husbands
read where to buy abortion pill does abortion pill work
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis dosage patton go cialis dosing guide
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

23Καὶ περιβλεψάμενος Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς· Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν· 25εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 26οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27ἐμβλέψας αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγει· Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ’ οὐ παρὰ θεῷ, πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read here cheat women women cheat on their husbands
read natural abortion does abortion pill work
married men who cheat with men click My wife cheated on me
walgreens deals this week click coupons free
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
ribavirin wiki click ribavirin dozu
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

28Ἤρξατο λέγειν Πέτρος αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. 29ἔφη Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 31πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι.

why men have affairs what makes people cheat go
what causes women to cheat link how many women cheat
wifes that cheat redirect redirect
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
the best spy app mealmixer.com android tracking software
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
apranax compendium apranax compendium apranax 550
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos