Help with using this page
Luke 9:7-27

7Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, 8ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 9εἶπεν δὲ Ἡρῴδης· Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.

what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
cheat on husband go why most women cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
priligy hinta priligy thailand priligy

10Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ’ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά. 11οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
wife cheated on me read husband cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
go dating for married go
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
prescription discount coupons click viagra coupon code
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
viagra viagra koktel viagra online
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ· Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπαν· Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα. 14ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα. 15καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας. 16λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ. 17καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
read natural abortion does abortion pill work
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
cheat on husband go why most women cheat
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
voltaren végbélkúp click voltaren forte
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

18Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων· Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 19οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν· Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 20εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why men have affairs click go
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
click how to cheat on wife wife cheated on me
i dream my husband cheated on me cheat women read here
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
sildenafil citrate link keflex 500mg
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
coupon for free cialis go cialis.com coupon
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
viagra bilie.org viagra online
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

21 δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 22εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
why men have affairs what makes people cheat go
go dating for married go
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
walgreens deals this week click coupons free
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
viagra site viagra online
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

23Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 25τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ζημιωθείς; 26ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 27λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

why men have affairs click go
read here go women cheat on their husbands
second trimester abortion stories click abortion pill information
testing for aids site hiv symptoms in men
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
sildenafil citrate link keflex 500mg
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos