Help with using this page
Luke 9:51-10:12

51Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ, 52καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαριτῶν, ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ· 53καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἰερουσαλήμ. 54ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπαν· Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 55στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς. 56καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go dating for married go
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
why do guys cheat click cheat on my wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

57Καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν· Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 58καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς· Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 59εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον· Ἀκολούθει μοι. δὲ εἶπεν· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου. 60εἶπεν δὲ αὐτῷ· Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 61εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος· Ἀκολουθήσω σοι, κύριε· πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου. 62εἶπεν δὲ Ἰησοῦς· Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
viagra viagra online viagra online
vermox cijena vermox vermox suspenzija

10:1Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 2ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς· μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 3ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. 4μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. 5εἰς ἣν δ’ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον λέγετε· Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 6καὶ ἐὰν ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ’ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἐφ’ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 7ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 8καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, 9καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς· Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε· 11Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 12λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται τῇ πόλει ἐκείνῃ.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
go dating for married go
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
the best spy app click android tracking software
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra viagra online viagra online
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos