Help with using this page
Luke 9:28-50

28Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 29καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 30καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας, 31οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ. 32 δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 33καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωϋσεῖ καὶ μίαν Ἠλίᾳ, μὴ εἰδὼς λέγει. 34ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς· ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 35καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε. 36καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν.

read generic viagra in the united states online
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
the best spy app click android tracking software
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
kamagra gold go kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
flutamide open flutamida
rifaximin rifaximine prix rifaximine
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods

37Ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 38καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων· Διδάσκαλε, δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστιν, 39καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ’ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν· 40καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 41ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. 42ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν· ἐπετίμησεν δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 43ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
my husband cheated on me My husband cheated on me click
viagra size website how to maximize effect of viagra
go reasons women cheat go
wifes that cheat dating for married men redirect
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· 44Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους, γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 45οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ’ αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.

wife cheated on me read husband cheat
when women cheat website read
why men have affairs click go
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
apranax compendium click apranax 550
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
viagra viagra online viagra online

46Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 47 δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ, 48καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
wife cheated on me read husband cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
go reasons women cheat go
read click here does abortion pill work
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

49Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάννης εἶπεν· Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ’ ἡμῶν. 50εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς· Μὴ κωλύετε, ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν.

why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
the best spy app mealmixer.com android tracking software
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis dosage patton go cialis dosing guide
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
ribavirin wiki click ribavirin dozu
flutamide flutamida acne flutamida
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos