Help with using this page
Luke 8:40-9:6

40Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὄχλος, ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 41καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
click read here women who love to cheat
when women cheat why women cheat with married men read
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
read where to buy abortion pill does abortion pill work
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 43καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ἀπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 44προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 45καὶ εἶπεν Ἰησοῦς· Τίς ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν Πέτρος· Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν. 46 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἥψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ’ ἐμοῦ. 47ἰδοῦσα δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 48 δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θυγάτηρ, πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
read generic viagra cialis levitra cheap online
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
married men who cheat with men click My wife cheated on me
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

49Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι Τέθνηκεν θυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 50 δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ· Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 51ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινα σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 52ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. δὲ εἶπεν· Μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 53καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 54αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων· παῖς, ἔγειρε. 55καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 56καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
read viagra 50 online
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis coupons online read discount card prescription
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosing guide
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

9:1Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν, 2καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς, 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 4καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 5καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ’ αὐτούς. 6ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.

click read here women who love to cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
when women cheat why women cheat with married men read
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
prescription card discount site discount prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
printable coupons for cialis link prescription coupon
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos