Help with using this page
Luke 8:22-39

22Ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης, καὶ ἀνήχθησαν. 23πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον. 24προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες· Ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα· δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 25εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ποῦ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
I cheated on my wife read here read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
click how to cheat on wife wife cheated on me
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
post abortion discounts and coupons abortion deadline
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
priligy hinta priligy apteekki priligy
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

26Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς Γαλιλαίας. 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια· καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμασιν. 28ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς· 29παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους. 30ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν Ἰησοῦς· Τί σοι ὄνομά ἐστιν; δὲ εἶπεν· Λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 31καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.

read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
read where to buy abortion pill does abortion pill work
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
why married men have affairs read women love to cheat
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
printable coupons for cialis go prescription coupon
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
cialis coupons online link cialis free coupon
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

32Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 33ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me redirect husband cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read click here does abortion pill work
wifes that cheat redirect redirect
click link wife cheated on me
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
apranax compendium apranax compendium apranax 550
motilium 1mg/ml click motilium eureka
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

34Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 36ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη δαιμονισθείς. 37καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν. 38ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ἀνὴρ ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων· 39Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
cialis dosage patton cialis dosing guide
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
kamagra gold kamagra jelly kamagra
cheap cialis go cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
viagra viagra online viagra online
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos