Help with using this page
Luke 7:11-35

11Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς. 12ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 13καὶ ἰδὼν αὐτὴν κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μὴ κλαῖε. 14καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 15καὶ ἀνεκάθισεν νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 17καὶ ἐξῆλθεν λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
viagra size website how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
when women cheat website read
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
go dating for married go
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
apranax compendium click apranax 550
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
motilium koupit motilium motilium cena
priligy hinta priligy apteekki priligy
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

18Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωάννης 19ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον λέγων· Σὺ εἶ ἐρχόμενος ἄλλον προσδοκῶμεν; 20παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν· Ἰωάννης βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων· Σὺ εἶ ἐρχόμενος ἄλλον προσδοκῶμεν; 21ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 23καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

wifes that cheat redirect redirect
click link wife cheated on me
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp click voltaren forte
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta priligy apteekki priligy
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

24Ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 25ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 26ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 27οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 28λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν· δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 29(καὶ πᾶς λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου· 30οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ’ αὐτοῦ.)

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
why men have affairs what makes people cheat go
click how to cheat on wife wife cheated on me
second trimester abortion stories link abortion pill information
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
apranax compendium apranax compendium apranax 550
wer54w66sf32re2
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

31Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 32ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, λέγει· Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε· 33ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε· Δαιμόνιον ἔχει· 34ἐλήλυθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε· Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 35καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς.

wife cheated on me redirect husband cheat
why men have affairs what makes people cheat go
read click here does abortion pill work
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
viagra free coupon go prescription drug discount cards
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
kamagra gold open kamagra
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
rifaximin rifaximine prix rifaximine
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos