Help with using this page
Luke 6:39-7:10

39Εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς· Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται; 40οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ. 41τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς; 42πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου· Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
read generic viagra in the united states online
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
go reasons women cheat go
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
abortion facts link cheap abortion
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

43Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. 44ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται· οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν. 45 ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what causes women to cheat link how many women cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

46Τί δέ με καλεῖτε· Κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε λέγω; 47πᾶς ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος· 48ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρης δὲ γενομένης προσέρηξεν ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν. 49 δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, προσέρηξεν ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cheap cialis go cialis
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

7:1Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ. 2Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 3ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 4οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως λέγοντες ὅτι Ἄξιός ἐστιν παρέξῃ τοῦτο, 5ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν. 6 δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῷ· Κύριε, μὴ σκύλλου, οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς· 7διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω παῖς μου· 8καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ· Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ· Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου· Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν· Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 10καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
cialis prodej cialis cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
viagra viagra wiki viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos