Help with using this page
Luke 5:29-6:11

29Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι. 30καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες· Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε; 31καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες· 32οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
click read here women who love to cheat
when women cheat why people cheat read
I cheated on my wife link read
why men have affairs click go
read here go women cheat on their husbands
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
viagra viagra koktel viagra online
cialis.com coupon go coupon for free cialis
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze

33Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν· Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. 34 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν ποιῆσαι νηστεῦσαι; 35ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 36ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 37καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήξει οἶνος νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· 38ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 39καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον· λέγει γάρ· παλαιὸς χρηστός ἐστιν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
read viagra 50 online
click open wife cheated on me
walgreens deals this week link coupons free
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
kamagra gold kamagra jelly kamagra
flutamide flutamida plm flutamida
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

6:1Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας ψώχοντες ταῖς χερσίν. 2τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπαν· Τί ποιεῖτε οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν; 3καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Ἰησοῦς· Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ἐποίησεν Δαυὶδ ὁπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ὄντες; 4ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; 5καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
my boyfriend cheated on me with a guy click read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
read click here does abortion pill work
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women that cheat link cheaters caught
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis go cialis.com coupon
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis dosage patton cialis dosing guide
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

6Ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν· καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ χεὶρ αὐτοῦ δεξιὰ ἦν ξηρά· 7παρετηροῦντο δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 8αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα· Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη. 9εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς· Ἐπερωτῶ ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσαι; 10καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ· Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου· δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη χεὶρ αὐτοῦ. 11αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
go reasons women cheat go
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
kamagra gold go kamagra
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos