Help with using this page
Luke 5:12-28

12Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 13καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ εἰπών· Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ. 14καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 15διήρχετο δὲ μᾶλλον λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν· 16αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
when women cheat why people cheat read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
cialis dosage patton go cialis dosing guide
cialis 20 cialis 20 cialis 20
kamagra gold go kamagra
cheap cialis read cialis
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

17Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 18καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. 19καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 20καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν· Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 21καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες· Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος θεός; 22ἐπιγνοὺς δὲ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 23τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, εἰπεῖν· Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 24ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίαςεἶπεν τῷ παραλελυμένῳ· Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 25καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ’ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 26καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.

viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
why do guys cheat click cheat on my wife
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
cialis dosage patton go cialis dosing guide
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
priligy hinta priligy apteekki priligy
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

27Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. 28καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
the best spy app mealmixer.com android tracking software
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis go prescription coupon
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos