Help with using this page
Luke 4:31-5:11

31Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν· 32καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν λόγος αὐτοῦ. 33καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ· 34Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ἅγιος τοῦ θεοῦ. 35καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς λέγων· Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 36καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες· Τίς λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; 37καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what causes women to cheat link how many women cheat
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
ribavirin wiki site ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

38Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 39καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
coupon prescription go coupons prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cheap cialis go cialis
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

40Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 41ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
wifes that cheat redirect redirect
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
cheat on husband go why most women cheat
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription discount coupon go prescription drug cards
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
free prescription cards discount go prescription discounts cards
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping

42Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον· καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν. 43 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 44καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
married men who cheat with men click My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
priligy hinta priligy thailand priligy
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
viagra viagra online viagra online

5:1Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρὲτ, 2καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀπ’ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα. 3ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 4ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα· Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν· Ἐπιστάτα, δι’ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα. 6καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ, διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν. 7καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε· 9θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον, 10ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα Ἰησοῦς· Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
read click here does abortion pill work
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
abortion facts link cheap abortion
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
ribavirin wiki site ribavirin dozu
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos