Help with using this page
Luke 4:1-30

4:1Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ 2ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 3εἶπεν δὲ αὐτῷ διάβολος· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. 4καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς· Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
when women cheat why women cheat with married men read
go dating for married go
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
married men who cheat with men click My wife cheated on me
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
walgreens deals this week link coupons free
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated read what is infidelity
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
cvs sales today read cvs sales
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
cialis coupons online read discount card prescription
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
apranax compendium click apranax 550
flutamide flutamida acne flutamida
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

5Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου· 6καὶ εἶπεν αὐτῷ διάβολος· Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ἂν θέλω δίδωμι αὐτήν· 7σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. 8καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Γέγραπται· Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

read click here does abortion pill work
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
viagra bilie.org viagra online
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

9Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω· 10γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, 11καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 12καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται· Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 13καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.

read generic viagra cialis levitra cheap online
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

14Καὶ ὑπέστρεψεν Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 15καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
walgreens deals this week link coupons free
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
viagra site viagra online
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

16Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον· 18Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, 19κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. 20καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 22καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον· Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; 23καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 24εἶπεν δέ· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 25ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 26καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν. 27καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Ναιμὰν Σύρος. 28καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα, 29καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν· 30αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what causes women to cheat link how many women cheat
read where to buy abortion pill does abortion pill work
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
flutamide flutamida plm flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos