Help with using this page
Luke 3:1-22

3:1Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος, 2ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 3καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 5πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας· 6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
go dating for married go
i dream my husband cheated on me website read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
coupon prescription go coupons prescriptions
apranax compendium click apranax 550
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
viagra viagra online viagra online
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

7Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ· Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
click read here women who love to cheat
wifes that cheat redirect redirect
click how to cheat on wife wife cheated on me
i dream my husband cheated on me website read here
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
cialis prodej cialis cialis a alkohol
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

10Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες· Τί οὖν ποιήσωμεν; 11ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω. 12ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν· Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; 13 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. 14ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες· Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
go reasons women cheat go
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click open wife cheated on me
why do guys cheat click cheat on my wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
cvs sales today read cvs sales
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
post abortion discounts and coupons abortion deadline
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

15Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη χριστός, 16ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάννης· Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί· 17οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis dosage patton go cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija

18Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν· 19 δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν Ἡρῴδης, 20προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, καὶ κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν φυλακῇ.

My wife cheated on me website dating sites for married people
read here cheat women women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
sildenafil citrate link keflex 500mg
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
motilium koupit motilium motilium cena
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

21Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν 22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι· Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat dating for married men redirect
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated open what is infidelity
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
viagra viagra online viagra online
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos