Help with using this page
Luke 2:1-35

2:1Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην· 2(αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου·) 3καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 4Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ, 5ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 6ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

My wife cheated on me website dating sites for married people
I cheated on my wife read here read
why men have affairs what makes people cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
cvs sales today read cvs sales
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

8Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν· 10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος· Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ· 12καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 13καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων· 14Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why men have affairs what makes people cheat go
go wife cheaters go
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
why married men have affairs read women love to cheat
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
ribavirin wiki site ribavirin dozu
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

15Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους· Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ· 17ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 18καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς, 19 δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
read here go women cheat on their husbands
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

21Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
go dating for married go
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
motilium 1mg/ml open motilium eureka
cheap cialis go cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

22Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 23καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται, 24καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων δύο νοσσοὺς περιστερῶν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
read generic viagra in the united states online
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
go wife cheaters go
read here go women cheat on their husbands
wifes that cheat redirect redirect
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
vermox cijena vermox vermox suspenzija
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

25Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών, καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν· 26καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου. 27καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ 28καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν· 29Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ· 30ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου 31 ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 32φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
my husband cheated on me redirect click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

33καὶ ἦν πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον, 35καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
click read here women who love to cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here cheat women women cheat on their husbands
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
married men who cheat with men click My wife cheated on me
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated read what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos