Help with using this page
Luke 24:13-53

13Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ὄνομα Ἐμμαοῦς, 14καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. 15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς, 16οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. 18ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, 20ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 22ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον 23καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 24καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 25καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς· ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 26οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 27καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.

read generic viagra cialis levitra cheap online
click link wife cheated on me
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
the best spy app mealmixer.com android tracking software
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cheap cialis read cialis
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
vermox cijena vermox vermox suspenzija
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

28Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι. 29καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 30καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ’ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς· 31αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν. 32καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους· Οὐχὶ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 33καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 34λέγοντας ὅτι ὄντως ἠγέρθη κύριος καὶ ὤφθη Σίμωνι. 35καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
cheat on husband go why most women cheat
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
flutamide flutamida plm flutamida
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

36Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν. 37πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 38καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; 39ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40[καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.] 41ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 42οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος· 43καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my husband cheated on me redirect click
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
wifes that cheat redirect redirect
testing for aids site hiv symptoms in men
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat link cheat on my wife
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free prescription cards discount go prescription discounts cards
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
viagra viagra koktel viagra online
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch

44Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνηἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ· 48ὑμεῖς ἐστε μάρτυρες τούτων. 49καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
my husband cheated on me redirect click
read generic viagra in the united states online
when women cheat why people cheat read
click link wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cheap cialis go cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze

50Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ’ αὐτῶν [καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν]. 52καὶ αὐτοὶ [προσκυνήσαντες αὐτὸν] ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 53καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
I cheated on my wife link read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
kamagra gold go kamagra
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos