Help with using this page
Luke 23:44-24:12

44Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 45τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 46καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ Ἰησοῦς εἶπεν· Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 47Ἰδὼν δὲ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων· Ὄντως ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 48καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 49εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
I cheated on my wife link read
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125

50Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων, ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος51οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶνἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 52οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, 53καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος. 54καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. 55κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ, 56ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
why men have affairs click go
what causes women to cheat link how many women cheat
read where to buy abortion pill does abortion pill work
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
viagra free coupon go prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
post abortion discounts and coupons abortion deadline
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, 24:1τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἡτοίμασαν ἀρώματα. 2εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 3εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα. 4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. 5ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 6οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 7λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 8καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, 9καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 10ἦσαν δὲ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς· ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 11καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 12 δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον· καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
second trimester abortion stories click abortion pill information
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cheap cialis read cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos