Help with using this page
Luke 23:13-43

13Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν 14εἶπεν πρὸς αὐτούς· Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ. 15ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης, ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ· 16παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
why men have affairs click go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
prescription coupon link free viagra samples coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze

18Ἀνέκραγον δὲ παμπληθεὶ λέγοντες· Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν· 19ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ. 20πάλιν δὲ Πιλᾶτος προσεφώνησεν, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. 21οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες· Σταύρου σταύρου αὐτόν. 22 δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 23οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν. 24καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν· 25ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
married men who cheat with men click My wife cheated on me
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free cialis coupon click prescription drugs coupons
flutamide flutamida acne flutamida
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125

26Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 27Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 28στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν· Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ· πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, 29ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 30τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν· Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς· Καλύψατε ἡμᾶς· 31ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why men have affairs click go
read here cheat women women cheat on their husbands
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

32Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 33καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 34 δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν· Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους. 35καὶ εἱστήκει λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες· Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν χριστὸς τοῦ θεοῦ, ἐκλεκτός. 36ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37καὶ λέγοντες· Εἰ σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 38ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ· βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος.

when women cheat why people cheat read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
cheap cialis read cialis
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
priligy hinta priligy thailand priligy
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

39Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν λέγων· Οὐχὶ σὺ εἶ χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40ἀποκριθεὶς δὲ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42καὶ ἔλεγεν· Ἰησοῦ, μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀμήν σοι λέγω σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
flutamide flutamida plm flutamida
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos