Help with using this page
Luke 22:54-23:12

54Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως· δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. 55περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων ἐκάθητο Πέτρος μέσος αὐτῶν. 56ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν· Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν· 57 δὲ ἠρνήσατο λέγων· Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. 58καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη· Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· δὲ Πέτρος ἔφη· Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί. 59καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων· Ἐπ’ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ’ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν· 60εἶπεν δὲ Πέτρος· Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα λέγεις. καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 61καὶ στραφεὶς κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς. 62καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
when women cheat website read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
cvs sales today read cvs sales
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
abortion facts link cheap abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
coupon prescription go coupons prescriptions
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
flutamide open flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
priligy hinta priligy apteekki priligy
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol

63Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, 64καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες· Προφήτευσον, τίς ἐστιν παίσας σε; 65καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
read here go women cheat on their husbands
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
flutamide open flutamida
wer54w66sf32re2
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

66Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, 67λέγοντες· Εἰ σὺ εἶ χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε· 68ἐὰν δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. 69ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ. 70εἶπαν δὲ πάντες· Σὺ οὖν εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ; δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη· Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. 71οἱ δὲ εἶπαν· Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
printable coupons for cialis go prescription coupon
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
viagra site viagra online
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
viagra viagra online viagra online
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

23:1Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. 2ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα αὑτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι. 3 δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων· Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη· Σὺ λέγεις. 4 δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους· Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 5οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
sildenafil citrate click keflex 500mg
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosing guide
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
vermox cijena vermox vermox suspenzija
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

6Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν, 7καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 8 δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον. 9ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 10εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 11ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν καὶ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. 12ἐγένοντο δὲ φίλοι τε Ἡρῴδης καὶ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ’ ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὑτούς.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
why men have affairs what makes people cheat go
go wife cheaters go
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos