Help with using this page
Luke 22:35-53

35Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπαν· Οὐθενός. 36εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ἀλλὰ νῦν ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 37λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό· Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 38οἱ δὲ εἶπαν· Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἱκανόν ἐστιν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women that cheat link cheaters caught
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
abortion facts link cheap abortion
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

39Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί. 40γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς· Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. 41καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ’ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο 42λέγων· Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 43ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 44καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· καὶ ἐγένετο ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. 45καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης, 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
my husband cheated on me My husband cheated on me click
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated read what is infidelity
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
flutamide flutamida acne flutamida
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

47Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 48Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως; 49ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν· Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ; 50καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 51ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. 52εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ’ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 53καθ’ ἡμέραν ὄντος μου μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ’ ἐμέ· ἀλλ’ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ὥρα καὶ ἐξουσία τοῦ σκότους.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
click infidelity women who love to cheat
go reasons women cheat go
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos