Help with using this page
Luke 22:14-34

14Καὶ ὅτε ἐγένετο ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 16λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 17καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν· Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς· 18λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 19καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου [τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον]. 21πλὴν ἰδοὺ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ’ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης· 22ὅτι υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται. 23καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν τοῦτο μέλλων πράσσειν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
why men have affairs click go
testing for aids site hiv symptoms in men
married men who cheat with men click My wife cheated on me
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis dosage patton go cialis dosing guide
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

24Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 25 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 26ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ’ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς νεώτερος, καὶ ἡγούμενος ὡς διακονῶν· 27τίς γὰρ μείζων, ἀνακείμενος διακονῶν; οὐχὶ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς διακονῶν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
priligy hinta priligy thailand priligy

28Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου· 29κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι πατήρ μου βασιλείαν, 30ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
i dream my husband cheated on me cheat women read here
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
sildenafil citrate link keflex 500mg
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
flutamide open flutamida
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
vermox cijena vermox vermox suspenzija
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

31Σίμων Σίμων, ἰδοὺ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον· 32ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. 33 δὲ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 34 δὲ εἶπεν· Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.

viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
why do guys cheat click cheat on my wife
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
prescription coupon link free viagra samples coupon
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
priligy hinta priligy thailand priligy
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos