Help with using this page
Luke 20:27-47

27Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν 28λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος , ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 29ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος· 30καὶ δεύτερος 31καὶ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον· 32ὕστερον καὶ γυνὴ ἀπέθανεν. 33 γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why men have affairs click go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
i dream my husband cheated on me website read here
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
apranax compendium apranax compendium apranax 550
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
vermox cijena vermox vermox suspenzija

34Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, 35οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται· 36οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 37ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ· 38θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 39ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν· Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας· 40οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife I cheated on my wife read
click open wife cheated on me
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
prescription card discount site discount prescription drug cards
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

41Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν; 42αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν· Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 43ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 44Δαυὶδ οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν;

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
read generic viagra in the united states online
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
the best spy app click android tracking software
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
apranax compendium click apranax 550
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

45Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς· 46Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις, 47οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα.

read generic viagra cialis levitra cheap online
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos