Help with using this page
Luke 1:57-80

57Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 58καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. 59Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 60καὶ ἀποκριθεῖσα μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν· Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης. 61καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 62ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. 63καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων· Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 64ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 65καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 66καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες· Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
cvs sales today read cvs sales
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis dosage patton cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat

67Καὶ Ζαχαρίας πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων· 68Εὐλογητὸς κύριος θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 69καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 70καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 71σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, 72ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 73ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν 74ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ 75ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. 76καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 77τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 78διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
go reasons women cheat go
click open wife cheated on me
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
testing for aids site hiv symptoms in men
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
prescription discount coupons click viagra coupon code
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
flutamide open flutamida
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

80Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
click link wife cheated on me
second trimester abortion stories click abortion pill information
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
prescription coupon link free viagra samples coupon
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
kamagra gold go kamagra
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
motilium 1mg/ml open motilium eureka
ribavirin wiki site ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
viagra viagra wiki viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos