Help with using this page
Luke 1:26-56

26Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ὄνομα Ναζαρὲθ 27πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυὶδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν· Χαῖρε, κεχαριτωμένη, κύριος μετὰ σοῦ. 29 δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ἀσπασμὸς οὗτος. 30καὶ εἶπεν ἄγγελος αὐτῇ· Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ· 31καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ κύριος θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται, υἱὸς θεοῦ· 36καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 37ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα. 38εἶπεν δὲ Μαριάμ· Ἰδοὺ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ἄγγελος.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me redirect husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
read where to buy abortion pill does abortion pill work
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

39Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, 40καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 41καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας Ἐλισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου Ἐλισάβετ, 42καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 43καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ; 44ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 45καὶ μακαρία πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
viagra size website how to maximize effect of viagra
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
post abortion read abortion deadline
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
viagra site viagra online
motilium 1mg/ml open motilium eureka
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

46Καὶ εἶπεν Μαριάμ· Μεγαλύνει ψυχή μου τὸν κύριον, 47καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου· 48ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί· 49ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 50καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 51Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· 52καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, 53πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 54ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, 55καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 56Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
click signs of infidelity women who love to cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat website read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cheap cialis read cialis
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos