Help with using this page
Luke 1:1-25

1:1Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
I cheated on my wife I cheated on my wife read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here cheat women women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
viagra bilie.org viagra online
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

5Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. 6ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 7καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν Ἐλισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.

read generic viagra in the united states online
when women cheat website read
why men have affairs click go
read here cheat women women cheat on their husbands
married men who cheat with men click My wife cheated on me
cheat on husband go why most women cheat
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dosage patton cialis dosing guide
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
motilium 1mg/ml click motilium eureka
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

8Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ 9κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου, 10καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος· 11ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 12καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν. 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος· Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου, καὶ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην· 14καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται· 15ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν· 17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 18καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 19καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ· Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα· 20καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.

the best spy app click android tracking software
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
viagra site viagra online
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
motilium koupit motilium motilium cena
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

21Καὶ ἦν λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. 22ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός. 23καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size website how to maximize effect of viagra
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
i dream my husband cheated on me website read here
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
ribavirin wiki site ribavirin dozu
rifaximin rifaximine prix rifaximine
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

24Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα 25ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.

viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
i dream my husband cheated on me cheat women read here
second trimester abortion stories link abortion pill information
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
printable coupons for cialis go prescription coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos