Help with using this page
Luke 19:1-27

19:1Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ. 2καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος· 3καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. 5καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 8σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· 10ἦλθεν γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

11Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι· 12εἶπεν οὖν· Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 13καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Πραγματεύσασθε ἐν ἔρχομαι. 14οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς. 15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο. 16παρεγένετο δὲ πρῶτος λέγων· Κύριε, μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς. 17καὶ εἶπεν αὐτῷ· Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 18καὶ ἦλθεν δεύτερος λέγων· μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 19εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ· Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων. 20καὶ ἕτερος ἦλθεν λέγων· Κύριε, ἰδοὺ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ· 21ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις οὐκ ἔσπειρας. 22λέγει αὐτῷ· Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε· ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων οὐκ ἔσπειρα; 23καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 24καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν· Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι25καὶ εἶπαν αὐτῷ· Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς26λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ἔχει ἀρθήσεται. 27πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
when women cheat website read
go reasons women cheat go
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
prescription card discount site discount prescription drug cards
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
rifaximin rifaximine prix rifaximine
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos