Help with using this page
Luke 18:1-17

18:1Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν, 2λέγων· Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 3χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα· Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 4καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ· Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 5διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. 6εἶπεν δὲ κύριος· Ἀκούσατε τί κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει· 7 δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ’ αὐτοῖς; 8λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why men have affairs click go
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
sildenafil citrate click keflex 500mg
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

9Εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην· 10Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, εἷς Φαρισαῖος καὶ ἕτερος τελώνης. 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, καὶ ὡς οὗτος τελώνης· 12νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ’ ἔτυπτε τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ’ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

click read here women who love to cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
motilium koupit motilium motilium cena
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

15Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς. 16 δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 17ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos