Help with using this page
Luke 17:11-37

11Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. 12καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 14καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν, 16καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρίτης. 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ἀλλογενὴς οὗτος; 19καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· πίστις σου σέσωκέν σε.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

20Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, 21οὐδὲ ἐροῦσιν· Ἰδοὺ ὧδε · Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
click infidelity women who love to cheat
read generic viagra in the united states online
when women cheat why women cheat with married men read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch

22Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς· Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε. 23καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν· Ἰδοὺ ἐκεῖ· Ἰδοὺ ὧδε· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 24ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 25πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 26καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 27ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 28ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· 29 δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 30κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἡμέρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 31ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 32μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 33ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ ζῳογονήσει αὐτήν. 34λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραλημφθήσεται καὶ ἕτερος ἀφεθήσεται· 35ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, μία παραλημφθήσεται δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. 37καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ· Ποῦ, κύριε; δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται.

My wife cheated on me website dating sites for married people
go wife cheaters go
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos