Help with using this page
Luke 16:19-17:10

19Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς. 20πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος 21καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 22ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν· Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25εἶπεν δὲ Ἀβραάμ· Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 26καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 27εἶπεν δέ· Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, 28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29λέγει δὲ Ἀβραάμ· Ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 δὲ εἶπεν· Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν. 31εἶπεν δὲ αὐτῷ· Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ’ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.

go reasons women cheat go
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

17:1Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι’ οὗ ἔρχεται· 2λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 3προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ· 4καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων· Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
click infidelity women who love to cheat
why men have affairs what makes people cheat go
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
abortion facts link cheap abortion
prescription card discount site discount prescription drug cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
viagra site viagra online
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cheap cialis go cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

5Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ· Πρόσθες ἡμῖν πίστιν. 6εἶπεν δὲ κύριος· Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ· Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my boyfriend cheated on me with a guy click read
click link wife cheated on me
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
post abortion read abortion deadline
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
prescription card discount site discount prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
kamagra gold kamagra jelly kamagra
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

7Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ· Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε, 8ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ· Ἑτοίμασον τί δειπνήσω καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; 10οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
click open wife cheated on me
cheat on husband go why most women cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
printable coupons for cialis link prescription coupon
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
flutamide flutamida acne flutamida
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
viagra viagra online viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos