Help with using this page
Luke 16:1-18

16:1Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς· Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 2καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. 3εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ οἰκονόμος· Τί ποιήσω ὅτι κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι· 4ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. 5καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ· Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; 6 δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου· δὲ εἶπεν αὐτῷ· Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 7ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν· Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν κόρους σίτου· λέγει αὐτῷ· Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. 8καὶ ἐπῄνεσεν κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν. 9καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.

when women cheat why people cheat read
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
kamagra gold kamagra jelly kamagra
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
wer54w66sf32re2
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

10 πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. 11εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 12καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν; 13οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
click read here women who love to cheat
go wife cheaters go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated open what is infidelity
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
apranax compendium click apranax 550
motilium 1mg/ml open motilium eureka
cialis.com coupon click coupon for free cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

14Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
click signs of infidelity women who love to cheat
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
walgreens deals this week click coupons free
sildenafil citrate link keflex 500mg
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
flutamide open flutamida
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje

16 νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου· ἀπὸ τότε βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 17Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν.

read here go women cheat on their husbands
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cheap cialis read cialis
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

18Πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει.

why men have affairs what makes people cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
i dream my husband cheated on me website read here
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos