Help with using this page
Luke 15:1-32

15:1Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 2καὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 3εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων· 4Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; 5καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, 6καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς· Συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. 7λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.

when women cheat why people cheat read
I cheated on my wife link read
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read here cheat women women cheat on their husbands
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
testing for aids site hiv symptoms in men
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
printable coupons for cialis go prescription coupon
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
priligy hinta priligy apteekki priligy
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

8 τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 9καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα· Συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

my husband cheated on me why married men cheat click
why men have affairs what makes people cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
read where to buy abortion pill does abortion pill work
click how to cheat on wife wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
viagra viagra kupovina viagra online
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch

11Εἶπεν δέ· Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 12καὶ εἶπεν νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας· δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους· 16καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη· Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι· 18ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 20καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21εἶπεν δὲ υἱὸς αὐτῷ· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 22εἶπεν δὲ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, 23καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24ὅτι οὗτος υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my husband cheated on me redirect click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
go dating for married go
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream

25Ἦν δὲ υἱὸς αὐτοῦ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, 26καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα· 27 δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ· Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· 30ὅτε δὲ υἱός σου οὗτος καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον. 31 δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· 32εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
second trimester abortion stories click abortion pill information
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
walgreens deals this week click coupons free
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
coupon for free cialis go cialis.com coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
printable coupons for cialis link prescription coupon
kamagra gold go kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
viagra site viagra online
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos