Help with using this page
Luke 14:7-35

7Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς· 8Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ 9καὶ ἐλθὼν σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 10ἀλλ’ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι· Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 11ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 12Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· Ὅταν ποιῇς ἄριστον δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι. 13ἀλλ’ ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς· 14καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

click signs of infidelity women who love to cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis dosage patton go cialis dosing guide
flutamide flutamida acne flutamida
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze

15Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ· Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 16 δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς, 17καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν. 18καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19καὶ ἕτερος εἶπεν· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 20καὶ ἕτερος εἶπεν· Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21καὶ παραγενόμενος δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22καὶ εἶπεν δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 23καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου οἶκος· 24λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat why women cheat with married men read
what causes women to cheat link how many women cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
coupon prescription go coupons prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy

25Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 27ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 28τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; 29ἵνα μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν 30λέγοντες ὅτι Οὗτος ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 31 τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν; 32εἰ δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 33οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

my husband cheated on me redirect click
go reasons women cheat go
read here go women cheat on their husbands
read natural abortion does abortion pill work
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
prescription discount coupons click viagra coupon code
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
viagra viagra online viagra online

34Καλὸν οὖν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; 35οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosing guide
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos