Help with using this page
Luke 13:22-14:6

22Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα. 23εἶπεν δέ τις αὐτῷ· Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς· 24Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν, 25ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν· Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 26τότε ἄρξεσθε λέγειν· Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας· 27καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν· Οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας. 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 29καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 30καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
cialis dosage patton cialis dosing guide
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
voltaren végbélkúp click voltaren forte
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
motilium 1mg/ml click motilium eureka
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
viagra viagra wiki viagra online
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

31Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ· Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι. 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ· Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 33πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ. 34Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήνποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 35ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε· Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
when women cheat why people cheat read
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free prescription cards discount go prescription discounts cards
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
kamagra gold go kamagra
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
viagra viagra koktel viagra online
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

14:1Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν. 2καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 3καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων· Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι οὔ; 4οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. 5καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν· Τίνος ὑμῶν υἱὸς βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 6καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα.

read click here does abortion pill work
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
cheat on husband go why most women cheat
my husband cheated read what is infidelity
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos