Help with using this page
Luke 13:1-21

13:1Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 2καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 3οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε. 4 ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ’ οὓς ἔπεσεν πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ; 5οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
when women cheat why people cheat read
why men have affairs click go
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
prescription discount coupons click viagra coupon code
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free prescription cards discount go prescription discounts cards
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze

6Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν. Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. 7εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν· Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ’ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω· ἔκκοψον αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; 8 δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ· Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια· 9κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλονεἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
my husband cheated on me redirect click
viagra size website how to maximize effect of viagra
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free prescription cards discount go prescription discounts cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
viagra site viagra online
cheap cialis go cialis
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

10Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν. 11καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 12ἰδὼν δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου, 13καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν. 14ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 15ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 17καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why men have affairs click go
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
kamagra gold kamagra jelly kamagra
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
viagra viagra wiki viagra online

18Ἔλεγεν οὖν· Τίνι ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 19ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
read here go women cheat on their husbands
wifes that cheat dating for married men redirect
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
second trimester abortion stories click abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
my husband cheated read what is infidelity
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

20Καὶ πάλιν εἶπεν· Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 21ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
wife cheated on me redirect husband cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra viagra online viagra online
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos