Help with using this page
Luke 12:8-34

8Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ· 9 δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 10καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 11ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί ἀπολογήσησθε τί εἴπητε· 12τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ δεῖ εἰπεῖν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
I cheated on my wife link read
go reasons women cheat go
why do guys cheat click cheat on my wife
the best spy app mealmixer.com android tracking software
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping

13Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ· Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ’ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. 14 δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτὴν μεριστὴν ἐφ’ ὑμᾶς; 15εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. 16εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν χώρα. 17καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18καὶ εἶπεν· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20εἶπεν δὲ αὐτῷ θεός· Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 21οὕτως θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
wife cheated on me redirect husband cheat
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
why do guys cheat link cheat on my wife
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription discount coupons click viagra coupon code
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

22Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. 23 γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 24κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 25τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν; 26εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 27κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 28εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. 29καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε, 30ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 31πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis dosage patton go cialis dosing guide
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cheap cialis go cialis
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

32Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 33πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην· ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει· 34ὅπου γάρ ἐστιν θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ καρδία ὑμῶν ἔσται.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
read generic viagra cialis levitra cheap online
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband go why most women cheat
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
kamagra gold open kamagra
wer54w66sf32re2
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos