Help with using this page
Luke 12:35-59

35Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, 36καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 37μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 38κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
click how to cheat on wife wife cheated on me
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated open what is infidelity
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
apranax compendium click apranax 550
cialis discounts coupons site coupon for cialis
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

39Τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 40καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
why men have affairs what makes people cheat go
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
the best spy app mealmixer.com android tracking software
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts link cheap abortion
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
printable coupons for cialis go prescription coupon
kamagra gold kamagra jelly kamagra
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol

41Εἶπεν δὲ Πέτρος· Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις καὶ πρὸς πάντας; 42καὶ εἶπεν κύριος· Τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς οἰκονόμος, φρόνιμος, ὃν καταστήσει κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον; 43μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως· 44ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45ἐὰν δὲ εἴπῃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· Χρονίζει κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, 46ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 47ἐκεῖνος δὲ δοῦλος γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς· 48 δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ, καὶ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

when women cheat website read
read natural abortion does abortion pill work
wifes that cheat redirect redirect
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
coupon for free cialis go cialis.com coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
printable coupons for cialis go prescription coupon
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

49Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. 51δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ διαμερισμόν. 52ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 53διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
vermox cijena vermox vermox suspenzija

54Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις· Ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως· 55καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. 56ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν;

women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app click android tracking software
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis.com coupon go coupon for free cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
viagra viagra online viagra online
vermox cijena vermox vermox suspenzija

57Τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 58ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν. 59λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go reasons women cheat go
read here go women cheat on their husbands
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cheap cialis read cialis
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos