Help with using this page
Luke 11:37-12:7

37Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ’ αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. 38 δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 39εἶπεν δὲ κύριος πρὸς αὐτόν· Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 40ἄφρονες, οὐχ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν; 41πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.

read generic viagra in the united states online
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
flutamide flutamida plm flutamida
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill

42Ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 43οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 44οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.

why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
kamagra gold go kamagra
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
cialis prodej cialis cialis a alkohol
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

45Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ· Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 46 δὲ εἶπεν· Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. 47οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 48ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. 49διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν· Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν, 50ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 51ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 52οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
read generic viagra in the united states online
go dating for married go
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

53Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 54ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
walgreens deals this week click coupons free
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
apranax compendium click apranax 550
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
cialis discounts coupons site coupon for cialis
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

12:1Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον· Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων. 2οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται. 3ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
prescription card discount site discount prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free cialis coupon click prescription drugs coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
viagra viagra kupovina viagra online
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream

4Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. 5ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 6οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 7ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται· μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.

wife cheated on me redirect husband cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
go reasons women cheat go
read here go women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
my husband cheated read what is infidelity
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cheap cialis go cialis
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos