Help with using this page
Luke 11:14-36

14Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι· 15τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια· 16ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ’ αὐτοῦ. 17αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς· Πᾶσα βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 18εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ’ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 19εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. 20εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 21ὅταν ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· 22ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ’ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 23 μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
why men have affairs what makes people cheat go
what causes women to cheat link how many women cheat
read click here does abortion pill work
click link wife cheated on me
second trimester abortion stories click abortion pill information
married men who cheat with men click My wife cheated on me
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription discount coupons click viagra coupon code
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
motilium 1mg/ml open motilium eureka
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

24Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει· Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον· 25καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 26τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

click infidelity women who love to cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
prescription coupon link free viagra samples coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

27Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας· 28αὐτὸς δὲ εἶπεν· Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
my husband cheated on me why married men cheat click
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
wifes that cheat redirect redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

29Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν· γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. 30καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον, οὕτως ἔσται καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 31βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 32ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
read where to buy abortion pill does abortion pill work
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
my husband cheated read what is infidelity
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis 20 cialis 20 cialis 20
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
viagra viagra online viagra online
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija

33Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν. 34 λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός σου. ὅταν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς , καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς , καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 35σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 36εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
ribavirin wiki click ribavirin dozu
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos