Help with using this page
Luke 10:38-11:13

38Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν. 39καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 41ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ κύριος· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, 42ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἑνός· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me redirect husband cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read here go women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
click link wife cheated on me
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
married men who cheat with men click My wife cheated on me
the best spy app mealmixer.com android tracking software
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold go kamagra
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
wer54w66sf32re2

11:1Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 2εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω βασιλεία σου· 3τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν· 4καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.

go wife cheaters go
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat link cheat on my wife
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cheap cialis go cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

5Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ· Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω παραθήσω αὐτῷ· 7κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 8λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.

I cheated on my wife I cheated on my wife read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis coupons online read discount card prescription
apranax compendium click apranax 550
rifaximin rifaximine prix rifaximine
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

9Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· 10πᾶς γὰρ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 11τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 12 καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
click infidelity women who love to cheat
when women cheat why people cheat read
read here cheat women women cheat on their husbands
click open wife cheated on me
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
viagra site viagra online
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos