Help with using this page
John 9:1-41

9:1Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 5ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ , φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. 6ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, 7καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ ( ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων. 8οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 9ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν· ἄλλοι ἔλεγον· Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι. 10ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Πῶς ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 11ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 12καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· Οὐκ οἶδα.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
the best spy app mealmixer.com android tracking software
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
post abortion discounts and coupons abortion deadline
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis dosage patton go cialis dosing guide
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
vermox cijena vermox vermox suspenzija
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

13Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν. 14ἦν δὲ σάββατον ἐν ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 15πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. 16ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 17λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν· Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν.

why do men cheat women cheat what makes married men cheat
click open wife cheated on me
second trimester abortion stories link abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

18Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος 19καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· Οὗτός ἐστιν υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι; 20ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν· Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· 21πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 22ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. 23διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
why men have affairs what makes people cheat go
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free prescription cards discount go prescription discounts cards
kamagra gold open kamagra
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
viagra viagra online viagra online

24Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ· Δὸς δόξαν τῷ θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν. 25ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος· Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. 26εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 27ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 28ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον· Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί· 29ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. 30ἀπεκρίθη ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. 31οἴδαμεν ὅτι ἁμαρτωλῶν θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ’ ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. 32ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου· 33εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 34ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
go reasons women cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
printable coupons for cialis go prescription coupon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

35Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν· Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 36ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; 37εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς· Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 38 δὲ ἔφη· Πιστεύω, κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 39καὶ εἶπεν Ἰησοῦς· Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 40ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ’ αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; 41εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν· ἁμαρτία ὑμῶν μένει.

click read here women who love to cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
read click here does abortion pill work
women that cheat link cheaters caught
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
walgreens deals this week click coupons free
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
post abortion discounts and coupons abortion deadline
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
apranax compendium click apranax 550
viagra site viagra online
ribavirin wiki click ribavirin dozu
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos