Help with using this page
John 8:31-59

31Ἔλεγεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 33ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν· Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε;

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
read where to buy abortion pill does abortion pill work
i dream my husband cheated on me website read here
second trimester abortion stories click abortion pill information
walgreens deals this week click coupons free
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon click prescription drugs coupons
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis go prescription coupon
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel

34Ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας· 35 δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36ἐὰν οὖν υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι λόγος ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

why men have affairs click go
click link wife cheated on me
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
walgreens deals this week click coupons free
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra free coupon go prescription drug discount cards
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
wer54w66sf32re2
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

39Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε· 40νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν αὐτῷ· Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν. 42εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Εἰ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 43διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 45ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 47 ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

My wife cheated on me website dating sites for married people
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife link read
read here go women cheat on their husbands
click link wife cheated on me
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
walgreens deals this week click coupons free
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
flutamide open flutamida
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

48Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 50ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ζητῶν καὶ κρίνων. 51ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 52εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις· Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα· 53μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; 54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν πατήρ μου δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν, 55καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν· κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 56Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 57εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν· Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; 58εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. 59ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ’ αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
click how to cheat on wife wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
why married men have affairs read women love to cheat
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
priligy hinta priligy apteekki priligy
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos