Help with using this page
John 7:1-31

7:1Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 2ἦν δὲ ἐγγὺς ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων σκηνοπηγία. 3εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ· Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ποιεῖς· 4οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι· εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. 5οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 6λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς· καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. 7οὐ δύναται κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 8ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 9ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
my husband cheated read what is infidelity
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
free prescription cards discount go prescription discounts cards
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

10Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ. 11οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον· Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; 12καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι δὲ ἔλεγον· Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 13οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

I cheated on my wife I cheated on my wife read
go wife cheaters go
wifes that cheat dating for married men redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis coupons online read discount card prescription
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
free prescription cards discount go prescription discounts cards
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
motilium 1mg/ml click motilium eureka
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125

14Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. 15ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς; 16ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με· 17ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 18 ἀφ’ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
I cheated on my wife link read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
cheat on husband go why most women cheat
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs read women love to cheat
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

19Οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 20ἀπεκρίθη ὄχλος· Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 21ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε. 22διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήνοὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρωνκαὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 23εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 24μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε.

what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
prescription card discount site discount prescription drug cards
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cheap cialis read cialis
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

25Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; 26καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν· μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν χριστός; 27ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 28ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς καὶ λέγων· Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε· 29ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ’ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 30ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 31ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον· χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me redirect click
when women cheat why people cheat read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
testing for aids site hiv symptoms in men
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
free prescription cards discount go prescription discounts cards
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
cheap cialis go cialis
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos