Help with using this page
John 6:41-71

41Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν· Ἐγώ εἰμι ἄρτος καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 42καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 43ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων. 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ. 46οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα. 47ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 48ἐγώ εἰμι ἄρτος τῆς ζωῆς· 49οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· 50οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ· 51ἐγώ εἰμι ἄρτος ζῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
coupon for free cialis go cialis.com coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
kamagra gold go kamagra
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods

52Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν; 53εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις. 56 τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 57καθὼς ἀπέστειλέν με ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι’ ἐμέ. 58οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 59ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
I cheated on my wife link read
go reasons women cheat go
click how to cheat on wife wife cheated on me
i dream my husband cheated on me cheat women read here
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis coupons online read discount card prescription
prescription card discount site discount prescription drug cards
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
viagra viagra kupovina viagra online
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

60Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν· Σκληρός ἐστιν λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 61εἰδὼς δὲ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. 64ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν παραδώσων αὐτόν. 65καὶ ἔλεγεν· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
when women cheat website read
I cheated on my wife read here read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read natural abortion does abortion pill work
i dream my husband cheated on me website read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
testing for aids site hiv symptoms in men
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
sildenafil citrate click keflex 500mg
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
post abortion discounts and coupons abortion deadline
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
viagra site viagra online
costs of abortion site how many abortions can a woman have
cialis coupons online site cialis free coupon
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

66Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν. 67εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 68ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις, 69καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 70ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 71ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα.

wife cheated on me redirect husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
when women cheat why people cheat read
I cheated on my wife link read
go dating for married go
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
second trimester abortion stories click abortion pill information
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
sildenafil citrate click keflex 500mg
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos