Help with using this page
John 6:1-21

6:1Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος. 2ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 3ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 4ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. 5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον· Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 6τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν. 7ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ. 8λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου· 9Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 10εἶπεν Ἰησοῦς· Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι. 11ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 13συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν. 14οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφήτης ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

15Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.

I cheated on my wife link read
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated read what is infidelity
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
abortion facts link cheap abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
post abortion discounts and coupons abortion deadline
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
viagra viagra wiki viagra online
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

16Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς, 18 τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο. 19ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 20 δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. 21ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife I cheated on my wife read
read here go women cheat on their husbands
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
walgreens deals this week click coupons free
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos