Help with using this page
John 5:25-47

25Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. 26ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· 27καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 28μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 29καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size website how to maximize effect of viagra
when women cheat why women cheat with married men read
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
viagra site viagra online
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze

30Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
go reasons women cheat go
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
cheat on husband go why most women cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
coupon prescription go coupons prescriptions
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
ribavirin wiki site ribavirin dozu
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
viagra viagra online viagra online
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

31Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 32ἄλλος ἐστὶν μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 33ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθείᾳ· 34ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 35ἐκεῖνος ἦν λύχνος καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ· 36ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου, τὰ γὰρ ἔργα δέδωκέν μοι πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι πατήρ με ἀπέσταλκεν, 37καὶ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, 38καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
my boyfriend cheated on me with a guy click read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
prescription discount coupon go prescription drug cards
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
kamagra gold open kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cheap cialis read cialis
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

39Ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· 40καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. 41δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, 42ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 43ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. 44πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρ’ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε; 45μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 46εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 47εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε;

I cheated on my wife link read
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
my husband cheated open what is infidelity
sildenafil citrate click keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free prescription cards discount go prescription discounts cards
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos