Help with using this page
John 5:1-24

5:1Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. 2ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα· 3ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν. 5ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ· 6τοῦτον ἰδὼν Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 7ἀπεκρίθη αὐτῷ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 8λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 9καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ἄνθρωπος καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
my husband cheated on me why married men cheat click
read viagra 50 online
when women cheat website read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband go why most women cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis go cialis.com coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 10ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττον. 11ὃς δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 12ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· Τίς ἐστιν ἄνθρωπος εἰπών σοι· Ἆρον καὶ περιπάτει; 13 δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 14μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 15ἀπῆλθεν ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 16καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 17 δὲ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι. 18διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

my husband cheated on me redirect click
wifes that cheat redirect redirect
cheat on husband go why most women cheat
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

19Ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 20 γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. 21ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ. 22οὐδὲ γὰρ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 23ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 24Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
my husband cheated open what is infidelity
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
viagra site viagra online
flutamide flutamida plm flutamida
cheap cialis go cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos