Help with using this page
John 4:7-42

7Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Δός μοι πεῖν· 8οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 9λέγει οὖν αὐτῷ γυνὴ Σαμαρῖτις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις. 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι· Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 11λέγει αὐτῷ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 12μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 13ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· 14ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. 15λέγει πρὸς αὐτὸν γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

My wife cheated on me website dating sites for married people
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
read click here does abortion pill work
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
post abortion discounts and coupons abortion deadline
printable coupons for cialis go prescription coupon
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
motilium 1mg/ml open motilium eureka
ribavirin wiki click ribavirin dozu
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
priligy hinta priligy thailand priligy
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

16Λέγει αὐτῇ· Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 17ἀπεκρίθη γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω· 18πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 19λέγει αὐτῷ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. 20οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ. 21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 22ὑμεῖς προσκυνεῖτε οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν οἴδαμεν, ὅτι σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν· 23ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν· 24πνεῦμα θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 25λέγει αὐτῷ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 26λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι, λαλῶν σοι.

click read here women who love to cheat
read natural abortion does abortion pill work
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
coupon prescription go coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

27Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν· Τί ζητεῖς; τί λαλεῖς μετ’ αὐτῆς; 28ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις· 29Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν χριστός; 30ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.

what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
cheat on husband go why most women cheat
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
viagra bilie.org viagra online
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

31Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Ῥαββί, φάγε. 32 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 33ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 34λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 35οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν· ἤδη 36 θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ θερίζων. 37ἐν γὰρ τούτῳ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν σπείρων καὶ ἄλλος θερίζων· 38ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
I cheated on my wife link read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
the best spy app click android tracking software
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
motilium 1mg/ml open motilium eureka
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

39Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἐποίησα. 40ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 41καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 42τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ κόσμου.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read natural abortion does abortion pill work
i dream my husband cheated on me website read here
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos