Help with using this page
John 3:22-4:6

22Μετὰ ταῦτα ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 23ἦν δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο· 24οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάννης.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
why men have affairs click go
click link wife cheated on me
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
why do guys cheat link cheat on my wife
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription discount coupons click viagra coupon code
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
flutamide flutamida plm flutamida
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

25Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. 26καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 27ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν· Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον· Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ χριστός, ἀλλ’ ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται. 30ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
click infidelity women who love to cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
free prescription cards discount go prescription discounts cards
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
kamagra gold go kamagra
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

31 ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ· ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· 32 ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 33 λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι θεὸς ἀληθής ἐστιν. 34ὃν γὰρ ἀπέστειλεν θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα. 35 πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 36 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ’ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ’ αὐτόν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
when women cheat why people cheat read
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
the best spy app click android tracking software
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

4:1Ὡς οὖν ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάννης2καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ’ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ3ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 4ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας. 5ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· 6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read generic viagra in the united states online
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
testing for aids site hiv symptoms in men
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
walgreens deals this week link coupons free
my husband cheated open what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
flutamide flutamida plm flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra bilie.org viagra online
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos