Help with using this page
John 2:1-25

2:1Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· 2ἐκλήθη δὲ καὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 3καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν· Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 4καὶ λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ὥρα μου. 5λέγει μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. 6ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς. 7λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος· καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 8καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν. 9ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος 10καὶ λέγει αὐτῷ· Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 11ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
ribavirin wiki site ribavirin dozu
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

12Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
my husband cheated open what is infidelity
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion facts link cheap abortion
cialis coupons online read discount card prescription
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
viagra viagra wiki viagra online

13Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα Ἰησοῦς. 14καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους, 15καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν, 16καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. 17ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν· ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. 18ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 21ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν Ἰησοῦς.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
cvs sales today read cvs sales
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
free cialis coupon click prescription drugs coupons
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
viagra site viagra online
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
triatec hct 10 click triatec hct 10
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

23Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἐποίει· 24αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας 25καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

wife cheated on me read husband cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why men have affairs click go
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
viagra site viagra online
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos