Help with using this page
John 1:1-28

1:1Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος, καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν λόγος. 2οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. γέγονεν 4ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
I cheated on my wife I cheated on my wife read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

6Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· 7οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ. 8οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
read here go women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription coupon link free viagra samples coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
abortion facts link cheap abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125

10Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat link cheaters caught
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
cvs sales today read cvs sales
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
motilium 1mg/ml click motilium eureka
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje

14Καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας· 15(Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον· ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·) 16ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17ὅτι νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
I cheated on my wife link read
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

19Καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· Σὺ τίς εἶ; 20καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ χριστός. 21καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· Τί οὖν; σὺ Ἠλίας εἶ; καὶ λέγει· Οὐκ εἰμί. προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη· Οὔ. 22εἶπαν οὖν αὐτῷ· Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23ἔφη· Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας προφήτης.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
go dating for married go
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app mealmixer.com android tracking software
my husband cheated open what is infidelity
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
flutamide open flutamida
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

24Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων. 25καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ προφήτης; 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰωάννης λέγων· Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, 27 ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 28ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
go dating for married go
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
free cialis coupon click prescription drugs coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos