Help with using this page
John 19:17-42

Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν· 17καὶ βαστάζων αὑτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθα, 18ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 19ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς Ναζωραῖος βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 20τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 21ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· Μὴ γράφε· βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί. 22ἀπεκρίθη Πιλᾶτος· γέγραφα γέγραφα. 23οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου· 24εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους· Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα γραφὴ πληρωθῇ λέγουσα· Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
my husband cheated on me why married men cheat click
my boyfriend cheated on me with a guy click read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
sildenafil citrate click keflex 500mg
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis dosage patton cialis dosing guide
rifaximin rifaximine prix rifaximine
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

25Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία Μαγδαληνή. 26Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί· Γύναι, ἴδε υἱός σου· 27εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἴδε μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
click link wife cheated on me
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
cheat on husband go why most women cheat
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
printable coupons for cialis link prescription coupon
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

28Μετὰ τοῦτο εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ γραφὴ λέγει· Διψῶ. 29σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος Ἰησοῦς εἶπεν· Τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
click how to cheat on wife wife cheated on me
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
why do guys cheat link cheat on my wife
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
printable coupons for cialis go prescription coupon
motilium 1mg/ml open motilium eureka
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox vermox suspenzija
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

31Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. 32ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· 33ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 34ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 35καὶ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύητε. 36ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα γραφὴ πληρωθῇ· Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 37καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

38Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 39ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. 40ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. 41ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος· 42ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
go dating for married go
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
wifes that cheat redirect redirect
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
motilium 1mg/ml open motilium eureka
cheap cialis go cialis
wer54w66sf32re2
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos